Bezpieczeństwo i Automatyka

Pożar w domu

Systemy przeciwpożarowe mają za zadanie zapewnić odpowiednie warunki techniczne, które umożliwiają precyzyjne planowanie ewakuacji z obiektu budowlanego na zewnątrz lub do innej strefy pożarowej.
Dzięki sprzężeniu rozwiązań technicznych służących alarmowaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się pożaru ze scenariuszami pożarowymi możliwe jest ewakuowanie osób z obiektu bez zbędnego narażania ich na kontakt z ogniem lub produktami spalania, które powstają podczas pożaru.
Sprawna ewakuacja możliwa jest tylko i wyłącznie dzięki wykonywaniu procedur ustalonych na etapie projektowania scenariusza pożarowego uwzględniającego zadziałanie systemów i urządzeń przeciwpożarowych.

Czym jest i czemu służy scenariusz przeciwpożarowy?

Nadrzędnym celem scenariusza przeciwpożarowego jest określenie zbioru wytycznych dla każdego zdarzenia klasyfikowanego jako pożar, które wystąpi w chronionym obiekcie. Scenariusz przeciwpożarowy zakłada automatyczne lub ręczne uruchomienie odpowiednich procesów zadziałania systemów przeciwpożarowych w przypadku wystąpienia pożaru.

Dzięki prawidłowo dobranym procedurom możliwe jest zachowanie możliwie najwyższego możliwego stanu bezpieczeństwa pożarowego dla ludzi przebywających w chronionym obiekcie. Aby scenariusz przeciwpożarowy zapewnił odpowiednie warunki dla bezpiecznego opuszczenia obiektu, który został zagrożony pożarem, konieczne jest zachowanie odpowiednich czasów ewakuacji.

Dostępny czas bezpiecznej ewakuacji (DCBE)

Parametr DCBE określa czas, po którym w chronionym obiekcie lub strefie pożarowej zaistnieją warunki krytyczne dla ludzi. Po przekroczeniu dostępnego czasu bezpiecznej ewakuacji na danym obszarze występują warunki, które zagrażają zdrowi i życiu ludzi, np.:

  • nadmierne przekroczenie stężenia gazów toksycznych (CO > 700 ppm, CO2 >5% obj.);
  • przekroczenie dopuszczalnej podsufitowej warstwy dymu (wysokość przestrzeni wolnej od dymu <1,8 m);
  • spadek widzialności znaków ewakuacyjnych (widzialność
  • zbyt wysoka temperatura lub promieniowanie cieplne (temperatura >60oC).

Wymagany czas bezpiecznej ewakuacji (WCBE)

Czas WCBE określa okres od zaistnienia pożaru do momentu ewakuacji ludzi w bezpieczne miejsce. Parametr ten jest sumą: czasu detekcji pożaru, czasu zaalarmowania, czasu rozpoznania sytuacji, czasu reakcji na zdarzenie i czasu przemieszczania się osób.

Czas WCBE powinien być określany przy najmniej korzystnych warunkach ewakuacji. Czas detekcji zależny jest od poprawnego doboru urządzeń stosowanych w systemach przeciwpożarowych. Tylko prawidłowo dobrana aparatura detekcyjna w systemach przeciwpożarowych Awex (lub innego producenta) pozwoli maksymalnie skrócić czas detekcji, a tym samym zapewnić ludziom przebywającym w budynku więcej czasu na ewakuację.

Ewakuacja może być uznana za bezpieczną jedynie, gdy różnica DCBE i WCBE jest większa lub równa 0. Zatem dostępny czas bezpiecznej ewakuacji powinien być większy od wymaganego czasu bezpiecznej ewakuacji.

Bezpieczeny, Inteligentny, Eko Dom

Zazwyczaj czytane